Bezorgen en Afhalen

Voorwaarden

Voorwaarden


‘En route’ levering

Natuurlijk kunnen wij uw bestelling bezorgen en ophalen. Wij rijden “En-Route” (op vaste route) tussen 08:00 uur en 17:00 uur. De bezorgkosten worden meegerekend tijdens de bestelling in onze webshop.

“En-Route” bezorging is op de momenten dat wij een rij route hebben, dit is voordeliger, maar u kunt niet bepalen hoe laat en wanneer wij bij u afleveren of ophalen.

Bij bezorgen en ophalen “en route” geldt voor onderstaande regio’s een bijdrage van € 50,00.

Rotterdam
Voorne-Putten
Hoeksche Waard
Goeree-Overflakkee
Schouwen-Duiveland
Tholen
Kop van West-Brabant

Hierbuiten geldt de km prijs

Kosten bij afgesproken dag en tijdstip
Wanneer u een dag en (ongeveer) tijdstip van bezorgen of ophalen wilt vastleggen worden de kilometer kosten berekend, met een minimum start bedrag van € 85,–. De kilometer kosten zijn vice versa en zijn voor een bestelbus
€ 0.65 per km, voor een bakwagen met laadklep €  0.95 per km en voor een wagen met aanhanger € 1,50 per km.

De keuze uit ochtend of middag is € 25,– extra .

Wilt u buiten de werkdagen of “En-Route” tijden uw bestelling aangeleverd hebben of op een exact tijdstip, dan gelden de kilometer vergoedingen. Wilt u in het weekend of op feestdagen uw levering ontvangen, dan geldt wederom een toeslag van € 50,00.

Offertes
De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De materialen worden niet in optie genomen

Orders
Orders zijn voor verhuurder eerst bindend na schriftelijke bevestiging door verhuurder of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verhuurder aan de huurder van de goederen. Alle bestellingen en/of wijzigingen dienen uiterlijk 48 uur voor levering gereserveerd te worden [weekend en feestdagen niet meegerekend].

Huurprijzen
De huurprijzen voor de 1e dag, zoals omschreven in de catalogus-website zijn gebaseerd 1 gebruiksdag. (na 16.00 uur ophalen- gebruiksdag- voor 10.00 retour) 2e dag is 75%, derde huurdag is 50%, Weekrpijs is 2 ½ keer de dagprijs, Langere periode: 1e huurdag 100%, vervolg dagen 20%. Enkele artikelen (aanhangers, auto’s en enkele andere) kennen alleen een weektarief. Alle huurprijzen zijn exclusief btw, transport, verzekering en overige kosten.

Huurtermijn
De dag voor gebruik en de dag na gebruik gelden als transportdagen. De transportdagen worden niet als extra huurdagen berekent, mits de som van de gebruiksdag en de transportdagen niet meer dan 48 uur bedraagt. Ook de zondag wordt niet als extra huurdag berekend.

Annulering
Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen 50% van de som bij opzegging tot 10 weken voor de levering, of 70% van de som bij opzegging 10 tot 4 weken voor de levering, of 80% van de som bij opzegging 4 weken tot 1 week voor levering, of 100% van de som bij opzegging 1 week of minder voor levering.

Schoonmaakkosten
De huurder dient het gehuurde schoon en droog te retourneren. Indien de huurgoederen nat, vuil of onvoldoende gereinigd retour komen worden schoonmaakkosten doorberekend.

Transportkosten
Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht. Het bezorgen en retour halen van de verhuurde goederen wordt gepland tussen 08.00 en 17.00 uur. In voorkomende gevallen kan een dagdeel [8.00-13.00 uur of 12.00-17.00 uur] overeengekomen worden. Als huurder het bezorgen en afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvinden, wordt een toeslag op de normale transportkosten berekend. Bezorging uitsluitend op de begane grond op maximaal 10 meter afstand van de vrachtwagen, waarbij de ondergrond vlak is en voor rollend materieel geschikt. De emballage blijft bij de gehuurde goederen. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld op de rolcontainers gereed staan op de begane grond. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die zijn ontstaan te vergoeden. Als het afleveren of ophalen langer duurt dan 15 minuten, wordt de extra tijd doorberekend. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid [venstertijden, lengte, hoogte, gewicht of in welke andere vorm dan ook] dienen bij bestelling schriftelijk aan verhuurder gemeld te worden.

Zelf ophalen
Bij vervoer van de goederen door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van huurder daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder. Het vervoer van de huurgoederen mag alleen geschieden met gesloten, droge en reukvrije voertuigen. Apparatuur moet altijd staande vervoerd worden.

Controle
De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de huurder moeten op de bezorgdag aan verhuurder worden meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren. De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen

Legitimatie
Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van de huurgoederen gedurende de gehele huurperiode en zal de huurgoederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden [inclusief demontage- en montagekosten] dienen te vergoeden. De huurder dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de huurder. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Huurder dient daarom zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

Borg
De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen.

Betaling
Betaling dient contant te geschieden bij aflevering. Betaling van bijkomende kosten door het vuil, nat, beschadigd, niet of te laat retourneren van het gehuurde, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 21 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

Afwijkingen
De te leveren verhuurartikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.